Politika privatnosti

Politika zaštite privatnosti korisnika KDS d.o.o

 

 1. Područje primjene

 

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika KDS d.o.o. (dalje: KDS) koje KDS prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

 

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom. Politika se primjenjuje na sve usluge KDS-a koje uključuju obradu osobnih podataka. Usluge KDS-a jesu sve usluge koje pruža KDS, primjerice usluge kabelske televizije. KDS je u pravilu voditelj obrade u odnosu na osobne podatke svojih korisnika u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Politika se prvenstveno odnosi na fizičke osobe koje podnose zahtjev ili upotrebljavaju usluge KDS-a (dalje Korisnici) i/ili su zainteresirane za upotrebu usluga KDS-a (dalje u tekstu: Potencijalni korisnici). No uvažavajući legitimne interese korisnika koji su pravne osobe, Politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na pravne osobe.

 

 1. Načela obrade osobnih podataka

 

 • Povjerenje

 

Želimo biti pouzdan partner Korisnicima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati povjerenje koje su nam ukazali. Također želimo biti potpuno transparentni i jasni u pogledu obrade osobnih podataka Korisnika. To je, među ostalim, i svrha ove politike, a osobito kroz aktivnu ulogu Korisnika u upravljanju podatcima. Korisnici nam se uvijek mogu obratiti sa zahtjevom za izmjenu osobnih podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje svrhe žele, odnosno ne žele da se njihovi podatci obrađuju.

 

 • Zakonitost i najbolja praksa

 

Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom, ali usto uvijek nastojimo primjenjivati više standarde i najbolju europsku praksu.

 

 • Ograničena svrha obrade

 

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

 

 • Smanjenje količine podataka

 

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke Korisnika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe, a ne i više podataka od toga.

 

 • Cjelovitost i povjerljivost

 

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici).

 

 • Kvaliteta osobnih podataka

 

Pridajemo veliku važnost kvaliteti podataka koje obrađujemo. Osobni podatci koje obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu podataka Korisnika i spriječili eventualne zloupotrebe. Zato nam je važno da nas Korisnik o svakoj promjeni podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku.

 

 • Ograničeno vrijeme pohrane

 

Podatke Korisnika pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podatci se trajno brišu ili čine anonimnima.

 

 1. Kako prikupljamo osobne podatke

 

KDS osobne podatke (dalje: podatke) Korisnika prikuplja na tri osnovna načina:

 

3.1. Podatke prikupljamo prvenstveno izravno od Korisnika ili Potencijalnog korisnika, i to na način

da nam ih oni dostave. Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka jest sklapanje ugovora za usluge KDS-a, pri čemu Korisnik, ako želi upotrebljavati uslugu, daje podatke i dokumente koji su nužni za identifikaciju (npr. ime, prezime, adresa, preslika dokumenata, OIB itd.). Također, podatke prikupljamo i tijekom komunikacije KDS-a s Korisnikom, pri rješavanju smetnje itd.

 

3.2. Prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora kao što su, primjerice, podatci iz javnog telefonskog imenika, javno dostupnih servisa ili javno dostupne numeracije. Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka Korisnika jest postojanje odgovarajuće pravne osnove utemeljene na zakonu.

 

 1. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo

 

KDS je ovlašten prikupljati vrste podataka Korisnika navedene u nastavku. Pritom uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

 

4.1. Ugovorni podatci

Ugovorni podatci u širem smislu uključuju tzv. matične podatke, tj. podatke koje je Korisnik dao u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora (npr. ime i prezime, spol, datum rođenja, poštanska adresa/instalacijska adresa, adresa priključka, dostavna adresa, kontaktni podatci). Ugovorni podatci također uključuju i podatke o uslugama koje Korisnik upotrebljava ili je upotrebljavao u KDS-u kao i podatke o načinu i povijesti plaćanja usluga KDS-a (npr. iznosi dugovanja). Ugovorni podatci osobito ne uključuju sadržaj komunikacija, podatke o lokaciji s prometnim podatcima ili bez njih kao ni prometne podatke.

 

4.2. Podatci o upotrebi

Podatci o upotrebi u užem smislu nastaju automatski, upotrebom pojedinih usluga i proizvoda KDS-a jer su nužni za pružanje usluge. Ovi podatci ne uključuju sadržaj komunikacije Korisnika koji KDS nikada ne prikuplja.

 

4.3. Komunikacija Korisnika s KDS-om, npr. pisana ili elektronička komunikacija Korisnika s KDS-om.

 

4.4. Podatke o gledanosti kao što su podaci o gledanosti usluge kabelske televizije KDS-a.

 

4.5. Podatke o Potencijalnim korisnicima

Ovi podatci uključuju matične podatke, osobito kontaktne podatke (npr. ime i prezime, adresa), ali i interese Potencijalnog korisnika za usluge KDS-a. U pravilu, KDS će zabilježiti podatke onih Potencijalnih korisnika koji se obrate KDS-u sa željom da ih KDS informira i/ili im ponudi određene proizvode i/ili usluge. Podatci o Potencijalnim korisnicima brišu se ili anonimiziraju nakon godinu dana ili, na zahtjev Potencijalnog korisnika, ranije.

 

 1. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke

 

 • Izvršenje ugovora

 

KDS podatke korisnika prikuplja i obrađuje (dalje: upotrebljava) prvenstveno u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora između Korisnika i KDS-a. To osobito uključuje upotrebu podataka radi provjere identiteta Korisnika, platežne sposobnosti Korisnika, pružanja ugovorene usluge, obračuna i naplate troškova, dostave naručenih proizvoda, kontaktiranja s Korisnikom ako je to potrebno u vezi s pružanjem usluge, instalacije uređaja, popravljanja, rješavanja prigovora, otklanjanja smetnji, praćenja i osiguravanja kvalitete i sigurnosti usluga i proizvoda, korisničke podrške, savjetovanja i pomoći pri korištenju usluga te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu sa zakonom. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest nužnost za izvršenje ugovora Korisnika ili poduzimanje mjera na zahtjev Korisnika prije sklapanja ugovora. U slučaju da korisnik ne želi pružiti podatke nužne u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora, KDS neće moći sklopiti ugovor i/ili izvršiti pojedine radnje vezane uz izvršenje ugovora.

 

 • Interne svrhe

 

Nadalje, KDS određene podatke Korisnika upotrebljava isključivo za potrebe vlastitih evidencija KDS-a, a u svrhe zaštite legitimnih interesa Korisnika i/ili KDS-a. To, primjerice, uključuje upotrebu podataka Korisnika radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu Korisnika ili KDS-a, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, Korisnika, usluga KDS-a, kreiranja usluga i ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje Korisnika, osiguravanja vrhunskog korisničkog iskustva, personalizirane korisničke podrške, istraživanja i analize tržišta itd. Telefonski razgovori korisnika i KDS djelatnika mogu biti snimani i dalje se upotrebljavati u svrhe unaprjeđenja kvalitete rada djelatnika KDS-a, rješavanja mogućih prigovora Korisnika kao i u sigurnosne svrhe, o čemu će Korisnik biti obaviješten prije početka razgovora. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes KDS-a, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka Korisnika i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa Korisnika ili druge fizičke osobe.

 

 • Izravna promidžba usluga i proizvoda

 

KDS također može upotrebljavati sve kontaktne podatke Korisnika za slanje promidžbenih obavijesti o svim uslugama i proizvodima KDS-a putem svih kanala za promidžbu, osim ako Korisnik ne odredi drugačije. Kako bi Korisnik mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, nužno je da KDS upotrebljava određene podatke Korisnika za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti i ponuda za Korisnika. Korisnik se u svakom trenutku može izjasniti da ne želi više primati promidžbene obavijesti. U tom se slučaju podatci Korisnika više neće obrađivati u svrhe izravne promidžbe.

 

 • U svrhe ispunjavanja zakonskih obveza

 

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, KDS je nadležnim državnim tijelima obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podatcima Korisnika. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje obveza KDS-a.

 

 1. Kolačići

 

Kako bismo Korisnicima i posjetiteljima pružili što bolje funkcionalnosti i što interesantniji sadržaj kad posjećuju internetske stranice KDS-a ili internetske stranice naših partnera te kako bismo kreirali usluge i ponude koje zadovoljavaju potrebe i želje Korisnika, upotrebljavamo kolačiće i/ili druge uobičajene tehnike (dalje: kolačići) koje prikupljaju određene podatke Korisnika (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja itd.). Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska stranica Korisnik dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Na temelju tih informacija Korisnik pri posjetu internetskoj stranici daje ili uskraćuje svoju privolu za upotrebu kolačića. Postavke kolačića uvijek se mogu podesiti u internetskom pregledniku. KDS nije odgovoran za kolačiće drugih internetskih stranica koje nisu u vlasništvu KDS-a.

 

 1. Gdje se osobni podatci obrađuju

 

Osobne podatke Korisnika u pravilu obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih obrađujemo i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih obrađujemo i u drugim državama, ali uvijek uz osiguravanje odgovarajuće zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podatci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama (engl. EU Standard Contractual Clauses for Processors in Third Countries)).

 

 1. Pod kojim uvjetima prosljeđujemo osobne podatke trećim osobama

 

KDS-u su podatci Korisnika iznimno važni. KDS nikome nikada ne prodaje osobne podatke Korisnika. KDS ne prosljeđuje i ne razmjenjuje podatke Korisnika ni s kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama (dalje: osobe), osim u sljedećim slučajevima:

 1. ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda);
 2. ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade (npr. tiskanje i dostava računa, istraživanje tržišta, održavanje sustava, provjera platežne sposobnosti, prosljeđivanje agencijama za naplatu potraživanja radi naplate potraživanja). Važno je naglasiti da tzv. podizvođač djeluje isključivo po nalogu KDS-a te KDS osigurava sve mjere zaštite podataka Korisnika kao da ove poslove obavlja sam KDS.
 3. ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s Korisnikom;
 4. ako je druga osoba nositelj Korisničkog ugovora za usluge koje upotrebljava Korisnik;
 5. cesije, tj. ustupa tražbine trećim osobama na temelju članka 80. Zakona o obveznim odnosima;
 6. na temelju privole Korisnika.

 

 1. Prava Korisnika (ispravak, brisanje, prigovor, pristup, ograničenje obrade, prenosivost)

 

Korisnik ima sljedeća prava, sve u skladu sa važećim propisima:

 1. pravo na prigovor: Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti prestanak primanja promidžbenih obavijesti o uslugama i proizvodima KDS-a (5.4). Korisnik također ima pravo uložiti prigovor i na svaku drugu obradu podataka korisnika koji se temelje na tzv. legitimnom interesu KDS-a, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama (tzv. opt-out). U tom slučaju KDS neće obrađivati podatke u navedene svrhe, osim ako je drugačije propisano zakonom.
 2. obveza čuvanja podataka: Korisnik ima obvezu čuvati u tajnosti i s dužnom pozornosti sve identifikacijske oznake koje mu KDS dodijeli jer se sve radnje koje se poduzmu s identifikacijskim oznakama Korisnika smatraju radnjama samog Korisnika. Također, Korisnik je obvezan promijeniti lozinku ili druge pristupne podatke odmah kada posumnja u neovlaštenu upotrebu tih podataka te obavijestiti KDS u slučaju sumnje na zloupotrebu identifikacijskih oznaka.
 3. pravo na pristup: Korisnik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podatci Korisnika te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava Korisnika, postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila, te o informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama ako se podatci prenose u tzv. treće zemlje.
 4. pravo na brisanje: Korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o zaštiti podataka.
 5. pravo na ispravak: Korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Korisnika.
 6. pravo na prenosivost : Korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Korisnika, a koje je pružio KDS-u, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Ako je to tehnički izvedivo, Korisnik ima pravo na izravan prijenos od KDS-a drugom voditelju obrade.

 

 1. Kome se obratiti

 

Svoja prava iz članka 10. Korisnik može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva KDS-u na telefonski broj +385 (0) 40 313 012, na e-adresu info@kdstv.hr ili poštansku adresu KDS d.o.o., Vukovarska 5, 40000 Čakovec, ili na drugi način koji KDS omogući Korisniku, ovisno o vrsti zahtjeva.

Ako Korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem KDS-u na e-adresu info@kdstv.hr ili poštansku adresu KDS d.o.o., Vukovarska 5, 40000 Čakovec.

U slučaju bilo kakvih pitanja o ovoj Politici i/ili zaštiti osobnih podataka pri KDS-u, korisnik se može obratiti na e-adresu info@kdstv.hr. Također, Korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

 1. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike

 

Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama i u sjedištu KDS-a. O mogućim izmjenama i dopunama Politike Korisnici će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama KDS-a.